เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 74
เมื่อวาน 42
ทั้งหมด 96,152
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 151
เมื่อวาน 168
ทั้งหมด 129,045
หลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากาลังคนให้มีความชำนาญวิชาชีพเฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพ

เจตคติที่เหมาะสมกับการทางาน โดยรับผู้สำเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 8  สาขางาน คือ

- สาขางานยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

- สาขาวิชาการตลาด


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี (DVT)

     การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ผู้สำเร็จมัธยมศึกษา

ตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งผู้ที่สำเร็จจากระบบทวิภาคีจะปฏิบัติงานมีคุณภาพดีเยี่ยมมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเลื่อมใส ศรัทธาในวิชาชีพที่ได้รับ สามารถหางานทำได้ เพราะนักเรียนในระบบนี้ จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกว่าระบบการเรียนแบบอื่นๆส่วนสถานประกอบการยังได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของตนเอง เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพ ตามลักษณะของงานสถานประกอบการมาโดยตลอด ซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องนำนักศึกษาที่จบแล้วไปฝึกอบรมหรือฝึกงานอีก นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาและนักศึกษาได้อีก เปิดสอน 1 สาขางาน คือ

- สาขางานธุรกิจค้าปลีก


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็น

แบบปกติ รับสมัครผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 1 สาขางาน คือ

- สาขางานการจัดการทั่วไป


วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×