เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 4
เมื่อวาน 209
ทั้งหมด 92,099
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 4
เมื่อวาน 211
ทั้งหมด 124,092

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

                                               รายชื่อนักเรียน / นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559                                                              

   ระดับชั้น  ปวช. 1/1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A                                          

1              5911031017         นายเทพพิทักษ์  ดวงเกตุ

2              5911031018         นายนที  สุทธิสรณ์

3              5911031019         นายภานุพงศ์  เทียนชัย

4              5911031020         นายภูเบศ  รอดทุ่ง

5              5911031021         นายรัตนะ  อาจพินิจ

6              5911031022         นางสาวกนกวรรณ  เลิศมงคล

7              5911031023         นางสาวณิชากร  จตุพลัง

8              5911031024         นางสาวนิภาพร  สัมพันธ์

9              5911031025         นางสาวพรรวษา  คงกับพันธ์

10           5911031026         นางสาวพิชชาพร  จันทร์ชิต

11           5911031027         นางสาววิกานดา  ฝอยกลาง

                       ระดับชั้น  ปวช. 1/1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม B

1              5911031028         นายชาญชล  พิมธิค้อ

2              5911031029         นายธนพล  แย้มนวม

3              5911031030         นายพงษ์ศักดิ์  มะณี

4              5911031031         นายสุธีมนต์  สร้อยทอง

5              5911031032         นางสาวจันทิมา  กลิ่นจันทร์

6              5911031033         นางสาวธัญญารัตน์  สิปปา

7              5911031034         นางสาวธัญญ์พิศา มาตรสุริยวงษ์

8              5911031035         นางสาวบุษบา  ปลีพันชู

9              5911031036         นางสาวปัทมา  หงษ์ทอง

10           5911031037         นางสาวปริศนา  ไชยศรีเมือง

11           5911031038         นางสาวพลอยไพลิน  พันธุ์ทุ้ย

12           5911031039         นางสาวพัชรินทร์  หงษ์โต

13           5911031040         นางสาวเฟื่องฟ้า  ธาตุจันทร์

14           5911031041         นางสาวภริตา  ภานุเพ็ญ

15           5911031042         นางสาวรพีพรรณ  จิตศรัทธา

16           5911031043         นางสาวศิริกมล  สามกระโทก

17           5911031044         นางสาวอรวี  สุขแสวง

ระดับชั้น  ปวช. 1/2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางานการท่องเที่ยว

1              5911081045         นางสาวจารุวรรณ   จุติ

2              5911081046         นางสาวพรรณษา  พลารัตน์

3              5911081047         นางสาวเมนิษา  โพธิ์พรม

4              5911081048         นางสาวอารียา  กาลพันธ์

                       ระดับชั้น  ปวช. 1/3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์

1              5911080860         นายแสงสุริยา  วงษ์ชาดา

2              5911081049         นายณัฐนนท์  เพ็ชรแก้ว

3              5911081050         นายทรงชัย  วงศ์ยะมาตร์

4              5911081051         นายทศพร  ธรรมสนธิเจริญ

5              5911081052         นายมนู  รัตนมงคล

                       ระดับชั้น  ปวช. 2/1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A        

1              5811030973         นายก่อเกียรติ  สมชื่อ

2              5811030974         นายณัฐพล  อังศุสิงห์

3              5811030975         นายทรงกตร์ ปรีดาโชติชวาล

4              5811030977         นายธนิสร ด่านชนะ

5              5811030978         นายนฤมิค หอมประเสริฐ

6              5811030982         นางสาวพศิกา ลัดลอย

7              5811030983         นางสาวพัชรี ทองปัญญา

8              5811030984         นางสาวลักษิกา จำปาศรี

9              5811030985         นางสาววีรยา หาญยิ่ง

10           5811030987         นางสาวสุกัญญา ขำปู่

11           5811030988         นางสาวสุนิสา มาลากรณ์

ระดับชั้น  ปวช. 2/1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก กลุ่มฺ B

1              5811030990         นายเกริกฤษ ด่านตระเวน

2              5811030991         นายธัญลักษณ์ ราชเวช

3              5811030993         นายพงศ์ศิริ เขจรจิตร์

4              5811030994         นายพลาธิป คชรินทร์

5              5811030995         นายวิมลชัย บ่อแก้ว

6              5811031000         นางสาวเกวลิน ถิ่นทวี

7              5811031003         นางสาวยุภาวดี กองสุวรรณ์

8              5811031004         นางสาวรัตสิกา ศรีบุญรอด

9              5811031006         นางสาวสุธางค์ ชูภู่

10           5811031007         นางสาวสุนิตา วิเชียรศรี

11           5811031008         นางสาวสุภาวรรณ์ รัตนมูล

12           5811031009         นางสาวอรวรรยา ศรีเมือง

13           5811031010         นางสาวอัญมณี อะทะโน

ระดับชั้น  ปวช. 2/2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขางาน การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1              5811080693         นางสาวสุพัตรา หอยสังข์

2              5811080821         นายปกรณ์เกียรติ ศรศาสตร์

3              5811081011         นายพัชรพล เรี่ยมทอง

4              5811081012         นายวันชัย บุญที

5              5811081013         นายวสหัสวรรษ สุขเบื้องบน

6              5811081014         นางสาวญานิน ขนรณ์

7              5811081015         นางสาวมณีรัตน์ สมจิตต์

ระดับชั้น  ปวช. 3/1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A

1              5711030916         นายชาคริต  สุขประเสริฐ

2              5711030924         นายไพรัตน์  ปราณนคร

3              5711030927         นางสาวกมลวรรณ  สวัสดิ์

4              5711030928         นางสาวทิพย์สุดา  เจริญกัลป์

5              5711030931         นางสาวปรีญาพัชญ์  สุทธนาชัยนันต์

6              5711030934         นางสาวสุภาพร  ทัศหัตถ์

7              5711030936         นางสาวอินธุอร  สุทธิธรรม

8              5711030961         นายกรวิชญ์  นิ่มมาก

9              5711030964         นางสาวศศินี  สิทธิการ

10           5711030965         นายชนัตถ์  โหงฮวด

                  ระดับชั้น  ปวช. 3/1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม B

1              5711030937         นายกิตติพร  อิ่มเอิม

2              5711030940         นายนนทวัฒน์  มากสิน

3              5711030941         นายภานุเดช  เกษราธิกุล

4              5711030942         นายวรากร  หัตถกิจ

5              5711030948         นางสาวเจนจิรา  โปร่งสุริยา

6              5711030949         นางสาวเจนจิรา  วิเชียรศรี

7              5711030951         นางสาวรัตนา  ท้าวหอม

8              5711030972         นางสาวปานวาด  นักลิขิต

ระดับชั้น ปวช. 3/2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

1              5711080828         นายศาสวัติ   พุทธโคตร

2              5711080958         นายธีรนันทน์   เอี่ยมอ่อง

3              5711080955         นายวีระยุทธ  นุชเสียงเพราะ

4              5711080956         นายศักดิ์สิทธิ์  สุขกรม

5              5711080957         นางสาวปลายฟ้า  ผลอนันต์

6              5711080960         นายมนตรี   ทองประเสริฐ

ระดับชั้น ปวส. 1/ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก

1          5911030706       นายวสุ  ทองแสง

2          5911030760       นายไพโรจน์  จันทพันธ์

3          5911030764       นายอภินัฐ  ขำปู่

4          5911030815       นายชลวิจิตร  วรฉัตร

5          5911030835       นางสาวจันทวิภา  มีพันธ์

6          5911030850       นางสาววาสินี  ศรัทธาบุญ

7          5911030851       นางสาวศศิฉาย  สนั่นวงศ์

8          5911030853       นางสาวอรอนงค์  วรฉัตร

9          5911030858       นายปริญญา  อาษานาม

10         5911030867       นายสุรพงษ์  ภานุเพ็ญ

11         5911031053       นายกิตติศักดิ์  ผันครบุรี

12         5911031054       นายจีรศักดิ์  เนินริมหนอง

13         5911031055       นายอนุชิต  รอดทุ่ง

14         5911031056       นายอุเทน  เกตุเวชสุริยา

15         5911031057       นางสาวจิดาภา  พ่วงพี

16         5911031058       นางสาวณัฐญา  บุศราคัม

17         5911031059       นางสาวปิยรัตน์  ยันต์โกเศศ

18         5911031060       นางสาวรัตนา  ไตรคุ้มมะดัน

19         5911031061       นางสาวลูกน้ำ  อ่อนคำ

20         5911031062       นางสาวเอื้องฟ้า  หอมรินทร์

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×