เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 175
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 90,269
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 176
เมื่อวาน 33
ทั้งหมด 122,005

รายงานครุภัณฑ์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

79 ม. 4 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9

ต. ปัถวี อ. มะขาม จ. จันทบุรี

 รายงานครุภัณฑ์(ระบบการตั้งรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์)ปีการศึกษา 2558

 คำนำ

              การตั้งรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ  หมวดหมู่ ที่ชัดเจน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการงานทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด การสร้างรหัสอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นงานพัสดุและงานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดระบบการตั้งรหัสพัสดุครุภัณฑ์ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

               ประโยชน์การตั้งรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

                    1. สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและการตรวจสอบ

                   2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปปรับประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ได้

                   3. สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

 ประเภทของพัสดุ ครุภัณฑ์ 

          รหัส : (หมวด/ประเภท/ชนิด)

          ประเภทของพัสดุ ครุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 9 หมวด ดังนี้

           1. พัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา

          2. พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน

3. พัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

          4. พัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5. พัสดุ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

6. พัสดุ ครุภัณฑ์ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/ (ขาดอุปกรณ์)

7. พัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา

8. พัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

          9. พัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
  001 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 12 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  002 เก้าอี้นักเรียน 289 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  003 เก้าอี้ปฏิบัติการกลม 2 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  004 เก้าอี้พลาสติก (กลม) 1 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  005 เก้าอี้พลาสติก (กลม) 12 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  006 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 19 ใช้เรียน ปีการศึกษา 2558
  007 โต๊ะนักเรียน 59 ใช้เรียน ปีการศึกษา 2558
  008 โต๊ะปฏิบัติการกลม 1 ใช้นั่งเรียน ปีการศึกษา 2558
  009 บอร์ดสำหรับสอนหนังสือ/บอร์ดอื่นๆ 10 ใช้ประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2558
  010 อุปกรณ์เกี่ยวกับงานพยาบาล 1 ใช้ปฐมพยาบาลภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
  011 เก้าอี้ครู/สำนักงาน/อื่นๆ 9 ใช้นั่งทำงาน ปีการศึกษา 2558
  012 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 ใช้ถ่ายเอกสารต่างๆ ปีการศึกษา 2558
  013 เครื่องพิมพ์ดีด 78 ใช้พิมพ์เอกสารต่างๆ ปีการศึกษา 2558
  014 ชั้นวางของ 11 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  015 โซฟา 2 ใช้นั่ง ปีการศึกษา 2558
  016 ตู้ไม้ 10 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  017 ตู้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ / Case / Bag 15 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  018 ตู้เหล็ก (กระจก) 13 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  019 ตู้เหล็ก (ทึบ) 18 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  020 ตู้เอกสาร (แบบลิ้นชัก) 13 ใช้วางของภายในสำหนักงาน ปีการศึกษา 2558
  021 เตียงสำหรับผู้ป่วย 7 ใช้สำหรับปฐมพยาบาลผู้ป่วย ปีการศึกษา 2558
  022 โต๊ะครู/สำนักงาน 20 ใช้ทำงานภายในสำนักงาน ปีการศึกษา 2558
  023 โทรศัพท์ 1 ใช้โทรสื่อสาร ประสานงานต่างๆ ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน   หมายเหตุ  
วัน/เดือน/ปี              
  024 เครื่องปรับอากาศ 4 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  025 โทรโข่ง 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  026 โทรทัศน์ 4 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  027 พัดลมเพดาน/ข้างฝา/อื่นๆ 8 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  028 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  029 อุปกรณ์เครื่องเสียง 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  030 อุปกรณ์ไมโครโฟน 2 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน   หมายเหตุ  
วัน/เดือน/ปี              
  031 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  032 จอโปรเจคเตอร์/อุปกรณ์เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์อื่นๆ 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์กีฬา สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
  033 ธงต่างๆ 10 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  034 ป้ายต่างๆ 29 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
  035 ประเภทตาข่าย - เสา ฟุตบอล 9 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน   หมายเหตุ  
วัน/เดือน/ปี              
  036 เก้าอี้รับประทานอาหาร 12 อุปกรณ์ใช้ในนั่งรับประทานอาหาร ปีการศึกษา 2558
  037 ตู้แช่ 1 อุปกรณ์ใช้ในแช่ของบริโภค ปีการศึกษา 2558
  038 ตู้น้ำดื่ม 1 อุปกรณ์ใช้ในดื่มน้ำ ปีการศึกษา 2558
  039 โต๊ะอาหาร 3 อุปกรณ์ใช้ในรับประทานอาหาร ปีการศึกษา 2558
  040 ถังแก๊ส 1 อุปกรณ์ใช้ในการทำอาหาร ปีการศึกษา 2558
  041 ถังขยะ 9 อุปกรณ์ใช้ในการทิ้งขยะ ปีการศึกษา 2558
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
    ส่วนงานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ประเภททรัพย์สิน/รหัส หมวดพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถานที่จัดเก็บ ใช้ในอาคารเรียน
สถานที่ตั้ง 79 ม.4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ. จันทบุรี 22150 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบล่าสุด รหัส รายการทรัพย์สิน จำนวนหน่วย ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
  042 CPU / อื่นๆ เกี่ยวกับ CPU 49 อุปกรณ์ใช้ในการทำงานภายในสำนักงาน ปีการศึกษา 2558
  043 เครื่องปริ้นเตอร์ 5 อุปกรณ์ใช้ในการทำงานภายในสำนักงาน ปีการศึกษา 2558
  044 จอคอมพิวเตอร์ 60 อุปกรณ์ใช้ในการทำงานภายในสำนักงาน ปีการศึกษา 2558
  045 Wireless 4 อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×