เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 162
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 90,256
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 163
เมื่อวาน 33
ทั้งหมด 121,992


1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ  ที่ตั้ง เลขที่  79  หมู่  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150

โทรศัพท์  039-389555  โทรสาร  039-389555 

Website www.Tbac.ac.th E-mail thunkarn9@gmail.com 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2  /  สำนักงานการศึกษาเอกชน  จังหวัดจันทบุรี  เขต  2  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

2. ข้อมูลความเป็นมา

2.1  สภาพสังคมของชุมชน

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ดูประวัติเมืองจันท์) เดิมเรียกว่า อำเภอท่าหลวงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2540 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอมะขาม

สาเหตุที่ได้ชื่อว่า มะขามเล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่ากินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขา จึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า ไข้มาลาเรียทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมา เมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า มาขามต่อมาได้เลือนเป็น มะขาม

สภาพทางภูมิศาสตร์ อำเภอมะขามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดจันทบุรี

ระหว่าเส้นที่ 12.30 - 12.35 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 102-102.15 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 574,322 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม ประมาณพิกัด เอสวี 959024

การคมนาคม มีเส้นทางมาตรฐานตัดผ่านพื้นที่เป็นถนนลาดยาง ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอ ได้แก่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (จันทบุรี-สระแก้ว) ระยะทางที่ผ่านประมาณ 30 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากเขตอำเภอเมืองผ่านอำเภอมะขาม ไปสู่อำเภอโป่งน้ำร้อน  อีกสายหนึ่งผ่านตำบลอ่างคีรีเชื่อมต่ออำเภอขลุง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร             

 

ลักษณะอากาศโดยทั่วไป มีความชุ่มชื้นสูง และมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย2,200-2,570 มิลิเมตร/ปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา มีภูเขาอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก มีระดับความสูงระหว่าง 500-1,400 เมตร ภูเขาที่สำคัญได้แก่  ภูเขาสระบาป ภูเขาอ่างราบ ภูเขาชะอม ภูเขาบรรจบ  แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำจันทบุรี มีต้นน้ำจากเทือกเขาสอยดาว ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ คือ ตำบลวังแซ้ม ตำบลมะขามและตำบลท่าหลวง เป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอ  เกษตรกรประมาณร้อยละ 70 ใช้แหล่งน้ำในการเกษตร คลองปรือ มีต้นน้ำจากเขื่อนคีรีธาร ไหลผ่านตำบลปัถวี และตำบลฉมันความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร

         

           2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเจียระไนพลอยที่สำคัญและยังคงมีเอกลักษณ์ของตนเองที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกนาน เนื่องจากรู้วิธีการเพิ่มคุณค่าของอัญมณีที่ได้มาจากท้องถิ่นและต่างประเทศ ทำให้อัญมณีและเครื่องประดับมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  ในปัจจุบันชาวจันทบุรีส่วนหนึ่งที่แต่เดิมยึดอาชีพเจียระไนพลอยได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวในโอกาสต่อไปแม้ว่า จังหวัดจันทบุรีจะชื่อเสียงด้านการเจียระไนพลอย แต่ก็ยังคงมีปัญหาสำคัญ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานสินค้า และขาดการส่งเสริมการตลาดที่จะขยายตลาดเดิมและเจาะตลาดใหม่ที่จะเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง ดั้งนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานพลอยไทย กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้สามารถกำหนดราคาและออกใบรับรองเป็นไปตามผลการตรวจวิเคราะห์รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในมาตรฐานพลอยไทย

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลินสินค้าเกษตร เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน อาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ที่นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดแล้ว ยังส่งออกต่างประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นครัวของโลกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด

2.3 ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่  ๔ บ้านนาไทร  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   บนพื้นที่  ๓๒ ไร่   หรือ  ๕๑,๒๐๐  ตารางเมตร และได้อันเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถือเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งประเทศ และได้รับอนุญาตทางราชการให้เป็นชื่อของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ  เป็นสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านธัญกาญจน์  อัครเดชเดชา  เป็นผู้ก่อตั้งและรับใบอนุญาต  ผู้ซึ่งมีจิตอันกุศลอย่างแร่งกล้าที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดภาคตะวันออกมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้ศึกษาเล่าเรียน และคาดหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้า  ระยะแรกวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจเดิมชื่อว่าโรงเรียนตากสินทิพย์  เทคโนโลยี จันทบุรี  ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนตากสินบริหารธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษคือ   TAKSIN  BUSINESS  ADMINISTRATIVE  SCHOOL  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษ  Taksin  Business Administrative    Technological  College   เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่ ๒..๒๕๕๔  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจได้เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา  ทำการเรียน การสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีความจุนักเรียนสูงสุด  ๑,๔๔คน  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่  ๔  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   โทรศัพท์  o๓๙-๓๘๙๕๕๕,  o๘๖-๓๔๔๙๕๘๘, o๘๖-๓๔๔๙๕๙๕  โทรสาร  o๓๙-๓๘๙๕๕๕  เว็บไซต์ www.tbac.ac.th, e-mail : thunkarn9@gmail.com   เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนคือ    สัญลักษณ์รูปใบโพธิ์  แสดงถึงศีล  สมาธิ  ปัญญา  สัญลักษณ์รัศมี  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และแสงสว่างแห่งปัญญา สัญลักษณ์เฟือง เปรียบเสมือนกระบวนการจัดการของทางโรงเรียนที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ  มีความเข้าใจ  ในการที่จะใช้ความรู้ในสาขาที่เรียนให้คิดเป็น  ลงมือปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  และมีคุณธรรมประจำใจเหมือนดังเฟืองที่กำลังขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพเกิดขึ้นในทุกๆด้าน  อักษรย่อ  วตบ.

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×