ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
แผนกวิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพ
รูปภาพแนะแนว
คณะผู้บริหาร/ครู
ฝ่ายพัฒนาอบรมเชิงปฎิบัติการ
รวมรูปกิจกรรม
สินค้าแนะนำ
ถาม-ตอบ
หมวดหมู่สินค้า
 หมวดหมู่สินค้า 1
 หมวดหมู่สินค้า 2
 หมวดหมู่สินค้า 3
 ดูทั้งหมด
กรมจัดหางาน

รอข้อมูล.... 

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

รอข้อมูล....
ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป
1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 

ที่ตั้ง : เลขที่  79  หมู่  4  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150

โทรศัพท์ : 039-389555 

โทรสาร  : 039-389555 

Website : www.Tbac.ac.th

E-mail : thunkarn9@gmail.com 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2  /  สำนักงานการศึกษาเอกชน  จังหวัดจันทบุรี  เขต  2  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

2. ข้อมูลความเป็นมา

2.1  สภาพสังคมของชุมชน


     อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ดูประวัติเมืองจันท์) เดิมเรียกว่า “อำเภอท่าหลวง” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2540 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมะขาม”

     สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม” เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่ากินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขา จึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย” ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมา เมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า “มาขาม” ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม”

     สภาพทางภูมิศาสตร์ อำเภอมะขามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดจันทบุรี

     ระหว่าเส้นที่ 12.30 - 12.35 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 102-102.15 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 574,322 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม ประมาณพิกัด เอสวี 959024

     การคมนาคม มีเส้นทางมาตรฐานตัดผ่านพื้นที่เป็นถนนลาดยาง ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอ ได้แก่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (จันทบุรี-สระแก้ว) ระยะทางที่ผ่านประมาณ 30 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากเขตอำเภอเมืองผ่านอำเภอมะขาม ไปสู่อำเภอโป่งน้ำร้อน  อีกสายหนึ่งผ่านตำบลอ่างคีรีเชื่อมต่ออำเภอขลุง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

     ลักษณะอากาศโดยทั่วไป มีความชุ่มชื้นสูง และมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย2,200-2,570 มิลิเมตร/ปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

     ทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา มีภูเขาอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก มีระดับความสูงระหว่าง 500-1,400 เมตร ภูเขาที่สำคัญได้แก่  ภูเขาสระบาป ภูเขาอ่างราบ ภูเขาชะอม ภูเขาบรรจบ  แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำจันทบุรี มีต้นน้ำจากเทือกเขาสอยดาว ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ คือ ตำบลวังแซ้ม ตำบลมะขามและตำบลท่าหลวง เป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอ  เกษตรกรประมาณร้อยละ 70 ใช้แหล่งน้ำในการเกษตร คลองปรือ มีต้นน้ำจากเขื่อนคีรีธาร ไหลผ่านตำบลปัถวี และตำบลฉมันความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร

2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน

     อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเจียระไนพลอยที่สำคัญและยังคงมีเอกลักษณ์ของตนเองที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกนาน เนื่องจากรู้วิธีการเพิ่มคุณค่าของอัญมณีที่ได้มาจากท้องถิ่นและต่างประเทศ ทำให้อัญมณีและเครื่องประดับมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  ในปัจจุบันชาวจันทบุรีส่วนหนึ่งที่แต่เดิมยึดอาชีพเจียระไนพลอยได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวในโอกาสต่อไปแม้ว่า จังหวัดจันทบุรีจะชื่อเสียงด้านการเจียระไนพลอย แต่ก็ยังคงมีปัญหาสำคัญ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานสินค้า และขาดการส่งเสริมการตลาดที่จะขยายตลาดเดิมและเจาะตลาดใหม่ที่จะเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง ดั้งนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานพลอยไทย กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้สามารถกำหนดราคาและออกใบรับรองเป็นไปตามผลการตรวจวิเคราะห์รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในมาตรฐานพลอยไทย

     จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลินสินค้าเกษตร เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน อาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ที่นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดแล้ว ยังส่งออกต่างประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นครัวของโลกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด

2.3 ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

     วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่  ๔ บ้านนาไทร  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   บนพื้นที่  ๓๒ ไร่   หรือ  ๕๑,๒๐๐  ตารางเมตร และได้อันเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถือเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งประเทศ และได้รับอนุญาตทางราชการให้เป็นชื่อของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ  เป็นสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านธัญกาญจน์  อัครเดชเดชา  เป็นผู้ก่อตั้งและรับใบอนุญาต  ผู้ซึ่งมีจิตอันกุศลอย่างแร่งกล้าที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดภาคตะวันออกมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้ศึกษาเล่าเรียน และคาดหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้า  ระยะแรกวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจเดิมชื่อว่าโรงเรียนตากสินทิพย์  เทคโนโลยี จันทบุรี  ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนตากสินบริหารธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษคือ   TAKSIN  BUSINESS  ADMINISTRATIVE  SCHOOL  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษ  Taksin  Business Administrative    Technological  College   เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจได้เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา  ทำการเรียน การสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีความจุนักเรียนสูงสุด  ๑,๔๔o  คน  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่  ๔  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   โทรศัพท์  o๓๙-๓๘๙๕๕๕,  o๘๖-๓๔๔๙๕๘๘, o๘๖-๓๔๔๙๕๙๕  โทรสาร  o๓๙-๓๘๙๕๕๕  เว็บไซต์ www.tbac.ac.th, e-mail : thunkarn9@gmail.com   เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนคือ    สัญลักษณ์รูปใบโพธิ์  แสดงถึงศีล  สมาธิ  ปัญญา  สัญลักษณ์รัศมี  แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และแสงสว่างแห่งปัญญา สัญลักษณ์เฟือง เปรียบเสมือนกระบวนการจัดการของทางโรงเรียนที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ  มีความเข้าใจ  ในการที่จะใช้ความรู้ในสาขาที่เรียนให้คิดเป็น  ลงมือปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  และมีคุณธรรมประจำใจเหมือนดังเฟืองที่กำลังขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพเกิดขึ้นในทุกๆด้าน  อักษรย่อ  วตบ.

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

คิวอาร์โค๊ด (QR Code)
สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิด 07/01/2019
วันที่อัพเดทล่าสุด 07/08/2021
ดูทั้งหมด 819
Pageview 0
ถาม-ตอบ
FAQ  คำถามที่พบบ่อย

     เพิ่มคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี้ค่ะ

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.