หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
แผนกวิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพ
รูปภาพแนะแนว
คณะผู้บริหาร/ครู
ฝ่ายพัฒนาอบรมเชิงปฎิบัติการ
รวมรูปกิจกรรม
สินค้าแนะนำ
ถาม-ตอบ
บริการของวิทยาลัย
สมัครเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล
หลักสูตรการเรียนการสอน
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรอื่นๆ ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากาลังคนให้มีความชำนาญวิชาชีพเฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพ

เจตคติที่เหมาะสมกับการทางาน โดยรับผู้สำเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 8  สาขางาน คือ

- สาขางานยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

- สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี (DVT)

     การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ผู้สำเร็จมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งผู้ที่สำเร็จจากระบบทวิภาคีจะปฏิบัติงานมีคุณภาพดีเยี่ยมมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเลื่อมใส ศรัทธาในวิชาชีพที่ได้รับ สามารถหางานทำได้ เพราะนักเรียนในระบบนี้ จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกว่าระบบการเรียนแบบอื่นๆส่วนสถานประกอบการยังได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของตนเอง เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพ ตามลักษณะของงานสถานประกอบการมาโดยตลอด ซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องนำนักศึกษาที่จบแล้วไปฝึกอบรมหรือฝึกงานอีก นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาและนักศึกษาได้อีก เปิดสอน 1 สาขางาน คือ

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็น

แบบปกติ รับสมัครผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 1 สาขางาน คือ

- สาขางานการจัดการทั่วไป 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.