หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
แผนกวิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพ
รูปภาพแนะแนว
คณะผู้บริหาร/ครู
ฝ่ายพัฒนาอบรมเชิงปฎิบัติการ
รวมรูปกิจกรรม
สินค้าแนะนำ
ถาม-ตอบ
บริการของวิทยาลัย
สมัครเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะผู้บริหาร/ครู
ชื่อ - สกุล: ดร.ธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

ดูทั้งหมด
คณะผู้บริหาร/ครู

ประวัติผู้บริหาร
 
     ข้อมูลส่วนต่ว   
      ชื่อ-สกุล นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดช
      วันเดือนปีเกิด  17 ธันวาคม พ.ศ.2507
      ภูมิลำเนาเดิม       : กรุงเทพมหานคร
      เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู     : 58309000894262
      กรุ๊ปเลือด    : โอ    นับถือศาสนา   : พุทธ         สัญชาติ: ไทย
 
     ตำแหน่ง
      ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
      วันเดือนปีบรรจุ    : 1 มิถุนายน พ.ศ.2559
      ตำแหน่งที่บรรจุ   : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
      สถานที่บรรจุ      : วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
 
 
     ประวัติการศึกษา

     
   - ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.7)
              โรงเรียนวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร
 
- ระดับมัธยมศึกษา
 
             โรงเรียนวัดน้อยใน กรุงเทพมหานคร
 
- ระดับปริญญาตรีวุฒิ/สาขา
 
             มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
 
- ระดับปริญญาโทวุฒิ/สาขา
 
            มหาวิทยาลัยนิด้า ( NIDA ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
 
            มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
 
- ระดับปริญญาเอก ( พ.ศ.2559 ) คณะครุศาสตร์
 
            2561 คณะครุศาสตร์  สาขาการบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพระจ้อมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.