หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
แผนกวิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ตลาดแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
กรมจัดหางาน
ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
ระบบประกันคุณภาพ
รูปภาพแนะแนว
คณะผู้บริหาร/ครู
รวมรูปกิจกรรม
สินค้าแนะนำ
ถาม-ตอบ
บริการของวิทยาลัย
สมัครเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะผู้บริหาร/ครู
ชื่อ - สกุล: นางกัลยากร ตะคุณนะ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ชื่อ - สกุล: นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดช
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล: นางสาวประณิตา เกื้อกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์วิชา CP all
ชื่อ - สกุล: นายจักรชัย ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานผ่ายบุคคล
ชื่อ - สกุล :นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเปรียม
ตำแหน่ง: อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล; นางปราณี คงสมัคร
ตำแหน่ง: อาจารย์แนะแนว / อาจารย์วิชาสังคม
ชื่อ - สกุล :นางสาวมุกรินทร์ ทองละมุน
ตำแหน่ง : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล : นายศรัณย์ อุดมตรีภพ
ตำแหน่ง : เลขานุการผู้จัดการ/ฝ่ายประสานงาน CP ALL
ชื่อ - สกุล : นางสาวชรินทร์รัตน์ คำสัตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวดารุณี พละการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
ชื่อ - สกุล :นางสาวปิยาภรณ์ มังยะวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ

ดูทั้งหมด

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.